Accueil > 28- artykuły w języku polskim - ARTICLES EN POLONAIS > KAPITAŁ KAROLA MARKSA W STRESZCZENIU F. MEHRINGA I R. LUXEMBURG - Le (...)

KAPITAŁ KAROLA MARKSA W STRESZCZENIU F. MEHRINGA I R. LUXEMBURG - Le Capital de K. Marx en abrégé par F. Mehring et R. Luxemburg - Préface (1923)

mardi 21 décembre 2021, par Alex

OD WYDAWCÓW

„Kapitał” — to główne dzieło myśli teoretycznej Marksa — jest niedostatecznie znany polskim robotnikom i działaczom robotniczym.
Złożyły się na to dwie przyczyny.

Z trzech tomów „Kapitału" przetłumaczony został na język polski
tylko tom pierwszy. Wydany w r. 1884, jest on już dawno wyczerpany
i stanowi rzadkość bibljograficzną, niedostępną dla robotników. Dwa drugie
tomy dopiero obecnie znalazły tłumaczy i mają być wydane.

Ale i wówczas nawet, gdy cały „Kapitał" wyjdzie w języku polskim,
uie każdy działacz robotniczy, pochłonięty pracą zarobkową i codzienną
walką klasową, znajdzie czas, by przestudjować to olbrzymie dzieło. Większość będzie musiała się zadowolić streszczeniami, oddającemi w mniej lub
więcej doskonały sposób podstawową treść „Kapitału".

Wydawnictwo niniejsze ma właśnie na celu dać robotnikom takie
streszczenie. Stanowi ono dwa podrozdziały z dwunastego rozdziału dzieła
Franciszka Mehringa p. t. „Karol Marks (Historja jego życia)”, wydanego
tylko co przez „Książkę” w przekładzie M. Kwiatkowskiego. Ale jedynie
skrót pierwszego tomu „Kapitału” jest pióra Mehringa, Streszczenie tomów
drugiego i trzeciego zostało napisane, na prośbę Mehringa, przez Różę
Luxemburg.

Dlaczego się tak stało, powiada sam Mehring, mówiąc w przedmowie
do swej historji życia Marksa. „Nie chcę ukrywać — czytamy tam — że
sam nie czułem się bardziej od innych powołany, aby objąć wszystkie
dziedziny ogromnego obszaru wiedzy, opanowanego przez Marksa. Już dla
tego jednego, żeby w ciasnych ramach mojej pracy dać jasny wykład drugiego i trzeciego tomu „Kapitału", odwołałem się do pomocy swej przyjaciółki, Róży Luxemburg". „Klejnot jej pióra" — jak się sam Mehring wyraża, — wprawiony w majstersztyk najznakomitszego niemieckiego historyka
socjalizmu, tyleż nadaje blasku dziełu Mehringa, ile sam zyskuje przez
przepyszną oprawę.

Dla nas połączenie nazwisk Róży Luxemburg i Mehringa, tych potężnych umysłów, prześwietnych pisarzy i najprawowitszych spadkobierców
duchowych Marksa, jest najlepszą rękojmią, że w ich streszczeniu „Kapi¬
tału” nie została spaczona, ni uroniona ani jedna z wiekopomnych myśli
twórcy naukowego socjalizmu, i wierzymy, że przez wydawnictwo to wy¬
rządzamy dobrą przysługę ruchowi robotniczemu w Polsce.

Messages

 • Traduction :

  Le "Capital" - cette œuvre majeure de la pensée théorique de Marx - est insuffisamment connue des travailleurs et des militants ouvriers polonais. Deux raisons y ont contribué.

  Des trois volumes du "Capital", seul le premier volume a été traduit en polonais. Publié en 1884, il est épuisé depuis longtemps et constitue une rareté bibljographique, inaccessible aux travailleurs. Les deux seconds volumes viennent seulement de trouver des traducteurs et doivent être publiés.

  Mais même alors, lorsque le "Capital" entier sortira en polonais, tous les militants ouvriers, absorbés par leur travail pour gagner leur vie et par la lutte de classe quotidienne, ne trouveront pas le temps d’étudier cet immense ouvrage. La majorité devra se contenter de résumés qui transmettent plus ou moins parfaitement le contenu de base du "Capital".
  La présente publication a pour but de donner aux travailleurs un tel résumé. Il s’agit de deux sous-chapitres du douzième chapitre de l’ouvrage de Francis Mehring intitulé "Karl Marx (Histoire de savie)" publié tout récemment par "Książka" (Le livre) dans une traduction de M. Kwiatkowski. Mais seul un résumé du premier volume du "Capital" a été rédigé par Mehring, le résumé des deuxième et troisième volumes a été rédigé, à la demande de Mehring, par Róża Luxemburg.

  Mehring nous explique lui-même pourquoi il en est ainsi, en disant dans la préface de son histoire de la vie de Marx. " Je ne veux pas dissimuler - y lit-on - que je ne me suis pas senti moi-même plus appelé que d’autres à couvrir tous les domaines du vaste champ de connaissances maîtrisé par Marx. Pour cette seule chose, afin de donner une exposition claire des deuxième et troisième volumes du Capital dans le cadre exigu de mon travail, j’ai invoqué l’aide de mon amie Rosa Luxemburg". "Un joyau de sa plume", comme l’exprime Mehring lui-même, - imprégné de l’œuvre maîtresse du plus éminent historien allemand du socialisme, donne autant de lustre à l’œuvre de Mehring qu’il en gagne lui-même par son cadre somptueux.

  Pour nous, la combinaison des noms de Rosa Luxemburg et de Mehring, ces esprits puissants, excellents écrivains et héritiers spirituels les plus authentiques de Marx, est la meilleure garantie que dans leur résumé du "Capital", pas une seule des pensées éternelles du fondateur du socialisme scientifique n’a été déformée ou perdue, et nous croyons que par cette publication nous rendons un bon service au mouvement ouvrier en Pologne.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.